October 12th 8:30pm to 10:00pm
8:30pm to 10:00pm
October 28th 8:00pm
8:00pm
October 30th 8:00pm
8:00pm
September 16th 10:30pm
10:30pm

Rooftop Cinema Club at the Montalban

Ricardo Montalbán Theater

July 6th 8:15pm, July 7th 8:15pm, July 8th 8:15pm, July 11th 8:15pm, July 12th 8:15pm, July 13th 8:15pm, July 15th 8:15pm, July 18th 8:15pm, July 20th 8:15pm, July 21st 8:15pm, July 22nd 8:15pm, July 25th 8:15pm, July 26th 8:15pm, July 27th 8:15pm, July 28th 8:15pm, July 29th 8:15pm, August 1st 8:00pm, August 2nd 8:00pm, August 3rd 8:00pm, August 4th 8:00pm, August 5th 8:00pm, August 8th 8:00pm, August 9th 8:00pm, August 10th 8:00pm, August 11th 8:00pm, August 12th 8:00pm, August 15th 8:00pm, August 16th 8:00pm, August 17th 8:00pm, August 18th 8:00pm, August 19th 8:00pm, August 22nd 8:00pm, August 23rd 8:00pm, August 24th 8:00pm, August 25th 8:00pm, August 26th 8:00pm, August 29th 8:00pm, August 30th 8:00pm, August 31st 8:00pm
8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm

Rooftop Cinema Club at the Montalban

Ricardo Montalbán Theater

July 6th 8:15pm, July 7th 8:15pm, July 8th 8:15pm, July 11th 8:15pm, July 12th 8:15pm, July 13th 8:15pm, July 15th 8:15pm, July 18th 8:15pm, July 20th 8:15pm, July 21st 8:15pm, July 22nd 8:15pm, July 25th 8:15pm, July 26th 8:15pm, July 27th 8:15pm, July 28th 8:15pm, July 29th 8:15pm, August 1st 8:00pm, August 2nd 8:00pm, August 3rd 8:00pm, August 4th 8:00pm, August 5th 8:00pm, August 8th 8:00pm, August 9th 8:00pm, August 10th 8:00pm, August 11th 8:00pm, August 12th 8:00pm, August 15th 8:00pm, August 16th 8:00pm, August 17th 8:00pm, August 18th 8:00pm, August 19th 8:00pm, August 22nd 8:00pm, August 23rd 8:00pm, August 24th 8:00pm, August 25th 8:00pm, August 26th 8:00pm, August 29th 8:00pm, August 30th 8:00pm, August 31st 8:00pm
8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm

Rooftop Cinema Club at the Montalban

Ricardo Montalbán Theater

July 6th 8:15pm, July 7th 8:15pm, July 8th 8:15pm, July 11th 8:15pm, July 12th 8:15pm, July 13th 8:15pm, July 15th 8:15pm, July 18th 8:15pm, July 20th 8:15pm, July 21st 8:15pm, July 22nd 8:15pm, July 25th 8:15pm, July 26th 8:15pm, July 27th 8:15pm, July 28th 8:15pm, July 29th 8:15pm, August 1st 8:00pm, August 2nd 8:00pm, August 3rd 8:00pm, August 4th 8:00pm, August 5th 8:00pm, August 8th 8:00pm, August 9th 8:00pm, August 10th 8:00pm, August 11th 8:00pm, August 12th 8:00pm, August 15th 8:00pm, August 16th 8:00pm, August 17th 8:00pm, August 18th 8:00pm, August 19th 8:00pm, August 22nd 8:00pm, August 23rd 8:00pm, August 24th 8:00pm, August 25th 8:00pm, August 26th 8:00pm, August 29th 8:00pm, August 30th 8:00pm, August 31st 8:00pm
8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm

Rooftop Cinema Club at the Montalban

Ricardo Montalbán Theater

July 6th 8:15pm, July 7th 8:15pm, July 8th 8:15pm, July 11th 8:15pm, July 12th 8:15pm, July 13th 8:15pm, July 15th 8:15pm, July 18th 8:15pm, July 20th 8:15pm, July 21st 8:15pm, July 22nd 8:15pm, July 25th 8:15pm, July 26th 8:15pm, July 27th 8:15pm, July 28th 8:15pm, July 29th 8:15pm, August 1st 8:00pm, August 2nd 8:00pm, August 3rd 8:00pm, August 4th 8:00pm, August 5th 8:00pm, August 8th 8:00pm, August 9th 8:00pm, August 10th 8:00pm, August 11th 8:00pm, August 12th 8:00pm, August 15th 8:00pm, August 16th 8:00pm, August 17th 8:00pm, August 18th 8:00pm, August 19th 8:00pm, August 22nd 8:00pm, August 23rd 8:00pm, August 24th 8:00pm, August 25th 8:00pm, August 26th 8:00pm, August 29th 8:00pm, August 30th 8:00pm, August 31st 8:00pm
8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm

Rooftop Cinema Club at the Montalban

Ricardo Montalbán Theater

July 6th 8:15pm, July 7th 8:15pm, July 8th 8:15pm, July 11th 8:15pm, July 12th 8:15pm, July 13th 8:15pm, July 15th 8:15pm, July 18th 8:15pm, July 20th 8:15pm, July 21st 8:15pm, July 22nd 8:15pm, July 25th 8:15pm, July 26th 8:15pm, July 27th 8:15pm, July 28th 8:15pm, July 29th 8:15pm, August 1st 8:00pm, August 2nd 8:00pm, August 3rd 8:00pm, August 4th 8:00pm, August 5th 8:00pm, August 8th 8:00pm, August 9th 8:00pm, August 10th 8:00pm, August 11th 8:00pm, August 12th 8:00pm, August 15th 8:00pm, August 16th 8:00pm, August 17th 8:00pm, August 18th 8:00pm, August 19th 8:00pm, August 22nd 8:00pm, August 23rd 8:00pm, August 24th 8:00pm, August 25th 8:00pm, August 26th 8:00pm, August 29th 8:00pm, August 30th 8:00pm, August 31st 8:00pm
8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm

Rooftop Cinema Club at the Montalban

Ricardo Montalbán Theater

July 6th 8:15pm, July 7th 8:15pm, July 8th 8:15pm, July 11th 8:15pm, July 12th 8:15pm, July 13th 8:15pm, July 15th 8:15pm, July 18th 8:15pm, July 20th 8:15pm, July 21st 8:15pm, July 22nd 8:15pm, July 25th 8:15pm, July 26th 8:15pm, July 27th 8:15pm, July 28th 8:15pm, July 29th 8:15pm, August 1st 8:00pm, August 2nd 8:00pm, August 3rd 8:00pm, August 4th 8:00pm, August 5th 8:00pm, August 8th 8:00pm, August 9th 8:00pm, August 10th 8:00pm, August 11th 8:00pm, August 12th 8:00pm, August 15th 8:00pm, August 16th 8:00pm, August 17th 8:00pm, August 18th 8:00pm, August 19th 8:00pm, August 22nd 8:00pm, August 23rd 8:00pm, August 24th 8:00pm, August 25th 8:00pm, August 26th 8:00pm, August 29th 8:00pm, August 30th 8:00pm, August 31st 8:00pm
8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm

Rooftop Cinema Club at the Montalban

Ricardo Montalbán Theater

July 6th 8:15pm, July 7th 8:15pm, July 8th 8:15pm, July 11th 8:15pm, July 12th 8:15pm, July 13th 8:15pm, July 15th 8:15pm, July 18th 8:15pm, July 20th 8:15pm, July 21st 8:15pm, July 22nd 8:15pm, July 25th 8:15pm, July 26th 8:15pm, July 27th 8:15pm, July 28th 8:15pm, July 29th 8:15pm, August 1st 8:00pm, August 2nd 8:00pm, August 3rd 8:00pm, August 4th 8:00pm, August 5th 8:00pm, August 8th 8:00pm, August 9th 8:00pm, August 10th 8:00pm, August 11th 8:00pm, August 12th 8:00pm, August 15th 8:00pm, August 16th 8:00pm, August 17th 8:00pm, August 18th 8:00pm, August 19th 8:00pm, August 22nd 8:00pm, August 23rd 8:00pm, August 24th 8:00pm, August 25th 8:00pm, August 26th 8:00pm, August 29th 8:00pm, August 30th 8:00pm, August 31st 8:00pm
8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:15pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm, 8:00pm